Pravidla závodu

Hlučínská 24ka (dále jen H24ka) je extrémní, vytrvalostní závod určený pro širokou sportovní veřejnost. Jedná se o 24 hodinový závod jednotlivců. Principem závodu je uběhnout, ujít co nejvyšší počet okruhů po pevně dané trase kolem Hlučínského jezera za 24 hodin.

H24ka je extrémní sportovní událost, do které mohou nastoupit pouze jednotlivci starší 18 let (na den závodu 27. dubna 2024 dosáhli věku 18 let).

Přihlášením, zaplacením startovného, nastoupením do závodu a převzetím ID čipu účastník prohlašuje:

 1. Není postižen vážnou nemocí.
 2. Je seznámen s náročností závodu, s riziky spojenými s účastí a potvrzuje, že je fyzicky i psychicky připraven závodu se zúčastnit.
 3. Souhlasí s doporučením absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku.
 4. Startuje v závodě na vlastní odpovědnost a riziko. Pořadatel nenese zodpovědnost za zdraví a bezpečnost závodníka během závodu H24ka nebo v souvislosti s tréninkem a doprovodnými akcemi.
 5. Si je vědom následků své účasti v závodě a neuplatňuje žádné nároky na finanční náhradu nebo jinou kompenzaci za případné zranění nebo škody.
 6. Byl informován pořadatelem o pravidlech, bezpečnosti, průběhu závodu a souhlasí s případnými následky své účasti.
 7. Bere na vědomí, že pořadatel má právo zrušit závod nebo přijmout opatření v případě nepředvídatelných situací, aby zajistil bezpečnost všech zúčastněných. V případě zásahu vyšší moci, kterým je nutné závod přerušit, uzavřít nebo zrušit, startovné se nevrací.

Závodník je informován o nutnosti uzavřít vlastní úrazové pojištění (nejlépe u vlastní pojišťovny).

 1. Účastník si uvědomuje, že pořadatel nezajistil žádné speciální pojištění na náhradu škody v souvislosti s účastí v soutěži.
 2. Musí dodržovat základní pravidla pro návštěvníky, jak je uvedeno v zákoně 26 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, a respektovat veškerá zákonná omezení.
 3. Bere na vědomí, že pořadatel odpovídá pouze za povolení k využití prostoru pro závod, včetně místa startu a cíle, ale nezodpovídá za stav tratí nebo specifické podmínky závodu, jako je počasí. Pokud bude nutné použít veřejné cesty nebo jiné komunikační plochy, účastník si uvědomuje, že musí dodržovat pravidla silničního provozu. Trasa závodu není uzavřená pouze pro účely závodu. 
 4. Bere na vědomí, že pořadatel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu věcí účastníka během soutěže.

Do závodu mohou nastoupit pouze závodníci registrovaní v oficiálním registračním systému, na který se odkazuje z oficiálních webových stránek závodu www.hlucinska24ka.cz nebo z oficiálního facebookového profilu závodu. Závodníci musí mít zaplacené startovné a nosit identifikátory závodu H24ka, tj. startovní číslo s ID čipem na svrchním oděvu (viditelně).

  1. V souladu s pravidly fair-play je závodníkům zakázáno jakékoli dohodování se s cílem dosáhnout společného překročení cílové čáry a sdílet tak získanou pozici. Závodníkům je čas měřen elektronicky, což technicky prakticky vylučuje možnost shodného času pro závodníky s totožným počtem uběhnutých kol.

  2. Použití jakýchkoli dalších prostředků pro zrychlení nebo usnadnění pohybu po trati je přísně zakázáno. To zahrnuje tažení za sebou psa či jiné osoby, používání kol, koloběžek, či kolečkových bruslí.

  3. Zákaz poskytování pomoci se vztahuje i na specifické místo západní strany Štěrkovny. Například je zakázáno, aby člen doprovodného týmu poskytoval závodníkovi oblečení, jídlo či vodu. Závodník smí přijmout pomoc od člena doprovodu pouze v oficiálním depu závodu, který se nachází v areálu Hlučínského jezera. Zde je povoleno poskytovat veškerou potřebnou pomoc, včetně stravování, hydratace, oblékání nebo masáží.

  4. Během pohybu na trati je závodníkům zakázáno přijímat jakoukoli formu pomoci od jiné osoby. To zahrnuje fyzickou pomoc od doprovodu nebo od přihlížejících diváků. Tento zákaz rovněž platí pro spolupráci mezi závodníky, jako je tahání se na laně nebo jiné formy asistence mezi jednotlivci či týmy, a pokud taková pomoc bude poskytnuta, závodník bude diskvalifikován.

  1. Závodník je povinen dodržovat zásady fair play.

  2. Všichni účastníci závodu jsou povinni respektovat stanovenou trasu H24ka, která je jasně označena, a to bez výjimky.

  3. Závodník má povinnost poskytnout první pomoc jinému závodníkovi v případě nouze.

  4. V případě poskytnutí pomoci jinému závodníkovi v nouzi je účastník povinen okamžitě informovat pořadatele závodu buď telefonicky na štáb nebo osobně u nejbližšího pořadatele. Při oznámení této situace musí uvést jméno a číslo účastníka potřebujícího pomoc. TATO POVINNOST INFORMOVAT POŘADATELE SE TÝKÁ I SITUACÍ, KDY JE POTŘEBA ZAVOLAT PŘÍMO ZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ!

  5. Žádáme všechny závodníky, aby se na trase závodu pohybovali sami, bez externího doprovodu (supportu). Tento neviditelný pomocník narušuje principy fair play. I když doprovod neposkytuje fyzickou podporu, výrazně usnadňuje orientaci, noční osvětlení a poskytuje informace o tempu. Nejvíce však ovlivňuje psychickou pohodu. Závod H24ka je extrémní událost, která prověřuje celého závodníka, jak fyzicky, tak psychicky. Během závodu budou všechny zjevné případy tohoto nelegálního doprovodu upozorněny a organizátoři si vyhrazují právo udělit takovým závodníkům časovou penalizaci (nutnost povinného zastavení v depu po určitou dobu).

  1. Použití čelovky je povinné v čase od 20:00 do 6:00.
  2. Průkaz totožnosti
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo na vydání příkazu k použití specifického vybavení z povinné výbavy (například nařízení mít v daný čas zapnutou čelovku).
  • DOPORUČENÁ VÝBAVA 
  1. NRC alufolie 

  2. Pytlík na odpadky

  3. Náhradní čelovka

   Účastníci jsou vyzváni, aby si připravili vhodné vybavení pro ultramaraton, včetně oblečení a obuvi přizpůsobených aktuálním povětrnostním podmínkám. Je doporučeno mít při sobě osvětlení pro noční běh a ochranu proti nepříznivým povětrnostním podmínkám. Vzhledem k tomu, že závod proběhne i přes noc, je důležité nezapomenout ani na teplé oblečení, které poskytne ochranu před nízkými teplotami.

  • ZÁZEMÍ

  1. Zázemí pro účastníky hlavního závodu na 24 hodin bude poskytnuto v prostorách pod Terasou v areálu Hlučínské Štěrkovny. Pro ultrazávodníky bude k dispozici speciální party stan. Každý závodník zde bude mít dostatek prostoru pro odpočinek, možnost uložení věcí (bez záruky za uložené předměty), převlečení a protažení. Doporučujeme si s sebou přinést vlastní spací pytel a karimatku pro větší pohodlí. V tomto prostoru bude rovněž zajištěna pitná voda, ionťák a občerstvení (ovoce, tyčinky, sladké, sůl, sušené ovoce a další). Do této oblasti budou mít přístup pouze účastníci 24h závodu, a to pouze s příslušným páskem, který obdrží při akreditaci. Účastníci ostatních závodů nebudou mít povolený vstup do této zóny.

  2. Stan bude rozdělen z 2/3 pro závodníky ultramaratonu na hodin 24 a z 1/3 pro případný support. 

  • MĚŘENÍ ZÁVODU

  1. Závod je sledován elektronickými čipy, které zaznamenávají účastníky bez potřeby fyzického dotyku. Pro stanovení výsledků je důležitý pouze uzavřený celý okruh, což zahrnuje kontrolu na západní straně Štěrkovny a kontrolu v areálu Hlučínského jezera, s výjimkou bodu 3. Například, když závodník projde kontrolním bodem na západní straně štěrkovny a poté projde čipem v cílovém prostoru areálu Hlučínského jezera, je okruh uzavřen.
  2. Pokud závodník nedokončí svůj okruh v časovém limitu závodu (24 hodin) a doběhne do areálu Hlučínského jezera až po uplynutí této lhůty, tedy v neděli 28. dubna 2024, bude mu za účel výsledků započítána poslední zaznamenaná kontrola. 
  3. V případě, že dva závodníci doběhnou do cíle s totožným počtem ujetých kol, rozhoduje o vítězi lepší čas dosažený v cílové čáře.
  4. Průběžné výsledky budou zobrazovány na obrazovce v zázemí u časomíry, avšak nebudou dostupné online přes externí odkaz.      
  5. Systém měření: Racemater. 

  1. Účastník souhlasí s tím, že jeho přítomnost a výkony ve sportovním závodu mohou být zaznamenány prostřednictvím audiovizuálních prostředků pořadatelem nebo jím pověřenou osobou. Poskytuje pořadateli souhlas k využití těchto záznamů nebo fotografií v souladu s autorským zákonem, a to k prezentaci závodu, aniž by měl nárok na odměnu.

  2. Účastník je informován, že fotografování, natáčení videí nebo jakékoli jiné zaznamenávání průběhu sportovní soutěže je možné pouze s předchozím souhlasem pořadatele a příslušnou akreditací. Výjimkou jsou osobní záznamy pro vlastní použití.

  3. Účastník souhlasí s respektováním umístění reklamních prvků určených pořadatelem, včetně respektování brandingu na sportovních zařízeních. Zakázáno je překrývání reklamních nápisů pořadatele.

   • PARKOVÁNÍ
  1. Pro všechny účastníky, doprovod a fanoušky bude k dispozici rozsáhlé parkoviště před vstupem do areálu Hlučínské Štěrkovny na adrese Celní 1731/12a, Hlučín.


  • OSTATNÍ
  1. Vyhlášení se koná v neděli 28. dubna 2024 od 10:00 hodin v areálu Hlučínského jezera.
  2. Během slavnostního ceremoniálu budou vyhlášeni první tři vítězové závodu H24ka v kategoriích muži a ženy ve věkovém rozmezí od 18 do 99 let.
  3. Účast na slavnostním vyhlášení je povinná pro umístěné závodníky a ceny je nutné osobně převzít. Závodníci nemají nárok na ceny, které nevyzvednou při slavnostním ceremoniálu.
  4. Přihlášky podané do 31. března 2024 na ultramaraton na 24 hodin obsahují funkční tričko v ceně startovného. Od 1.4.2024 již není součástí balíčku! 
  5. Online registrace trvá pouze do 22.4.3024. Na místě bude k dispozici pouze omezený počet registrací. 
  6. Registrace na místě (pokud bude k dispozici) bude zpoplatněna příplatkem ve výši 50 Kč. 
  7. Na místě nelze uplatnit poukaz. Online poukaz lze uplatnit pouze do 26.4.2024 do 12:00.
  8. Šatna bude k dispozici.
  1. Pokud je závodník mladší 18 let, je nutné, aby jeho zákonný zástupce vyplnil prohlášení o účasti závodníka na závodě.


  POŘADATEL

  Závod Hlučínská 24ka pořádá spolek Benešováci z.s., IČO: 19919352 , sídlo: Nádražní 159, 747 22 Dolní Benešov.